Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeldigZwanger

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Het beeldje’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen BeeldigZwanger en de klant.

‘BeeldigZwanger’: de opdrachtnemer en verkoper van het beeldje; gevestigd te 7827 AS, Huismus 20, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 81717776, telefoonnummer: 06-83480033, e-mail: info@beeldigzwanger.nl.

‘De klant’: de opdracht gevende natuurlijk persoon of rechtspersoon die met BeeldigZwanger een overeenkomst van opdracht en -koop aangaat.

‘De leverancier’: derden die worden ingeschakeld door BeeldigZwanger voor het fabriceren van het beeldje

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige voorwaarden van de klant – welke hierbij voor zover nodig expliciet van de hand worden gewezen – exclusief van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door BeeldigZwanger.

Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te lezen en op te slaan via de website van BeeldigZwanger: www.beeldigzwanger.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tot koop van een beeldje wordt ten tijde van de eerste afspraak ter plekke opgemaakt. Hierbij wordt tevens het prijsvoorstel ter plekke bepaald, tenzij ander overeengekomen.

De verplichtingen van BeeldigZwanger gaan nooit verder dan dat door haar schriftelijk is bevestigd aan de klant.

De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt voor zover mogelijk uitgesloten, waarbij mede in acht wordt genomen dat het beeldje tot stand komt door een creatief proces en BeeldigZwanger daarin vrij is om keuzes te maken.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

De klant heeft gedurende 5 kalenderdagen na dagtekening op de factuur de tijd om de koopprijs volledig te voldoen of indien anders afgesproken; reeds hebben voldaan.

Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, kunnen aan de klant worden doorberekend.

Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of het maken van het kunstwerk materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het kunstwerk betrokkenen, onvoorzien worden verhoogd, is BeeldigZwanger gerechtigd deze verhogingen aan de klant door te berekenen.

Buiten Nederland zijn verpakkings- en verzendkosten niet inbegrepen, tenzij anders afgesproken.

Artikel 5 – Koop

Indien de overeenkomst de koop van een beeldje betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het beeld, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

Indien de klant besluit af te zien van de aankoop nadat wij reeds langs zijn geweest voor een 3D-scan, zal er een bedrag van €100 in rekening worden gebracht voor de gemaakte kosten.”

Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het later aan de klant leveren van het kunstwerk leidt in geen enkel geval tot prijsvermindering.

De klant zal BeeldigZwanger steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen.

Aflevering van het beeldje geschiedt op de wijze zoals overeengekomen bij de scanafspraak.

Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen direct na constatering daarvan schriftelijk met bijbehorende foto’s bij BeeldigZwanger te worden gemeld. De klant wordt geacht het beeldje en de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen 10 kalenderdagen na aflevering van het kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan het kunstwerk of aan de verrichte werkzaamheden. Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens BeeldigZwanger door verloop van 10 kalenderdagen na het moment van de overdracht aan de klant.

Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

Reparaties en overige werkzaamheden door BeeldigZwanger aan een beeldje dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.

Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct schriftelijk kenbaar maken aan BeeldigZwanger.

Wijzigingen aan het beeldje na aflevering aan de klant en overige werkzaamheden gelden als meerwerk en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

Betaling door de klant geschiedt via de betalingspagina van “iDEAL”.

Artikel 8 – Onverrichte betalingsverplichting

De klant dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en zal hij/zij zonder verdere ingebrekestelling gehouden zijn tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. Tevens behouden wij het recht voor om verdere levering van producten of diensten op te schorten totdat de betaling volledig is voldaan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken om tot inning van onze vordering(en) te komen, komen voor rekening van de klant.

De onbetaalde vergoeding aan BeeldigZwanger word verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimumbedrag van € 40, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is automatisch verschuldigd als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag waarop een betalingsherinnering is ontvangen, volledig aan BeeldigZwanger heeft betaald. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx

Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW + 1%, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen, met een maximum van € 250. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt BeeldigZwanger zich de eigendom van het beeldje voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de aflevering aan de klant is geschiedt en de klant aan al zijn verplichtingen jegens BeeldigZwanger heeft voldaan.

Artikel 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

BeeldigZwanger zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door BeeldigZwanger kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van BeeldigZwanger en de activiteiten die het ontplooit.

De klant kan zich te allen tijde tot BeeldigZwanger wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan BeeldigZwanger te melden.

Het privacybeleid van BeeldigZwanger is te raadplegen via: https://www.beeldigzwanger.nl/privacy-policy/

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendom op het beeldje blijft berusten bij BeeldigZwanger.

BeeldigZwanger is en blijft bevoegd om met toestemming van de klant, afbeeldingen van het kunstwerk op haar website(s), (sociale) media en andere kanalen te (laten) tonen.

Beeldjes mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeeldigZwanger voor commerciële doeleinden worden gefotografeerd, gefilmd of anderszins getoond.

Artikel 12 – Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van BeeldigZwanger in de nakoming van een verplichting jegens de klant, niet aan BeeldigZwanger kan worden toegerekend in geval van een van de wil van BeeldigZwanger onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waarvoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BeeldigZwanger kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, ongeschiktheid of te late levering van het door derden geleverde materiaal, stroomstoringen, brand, computervirussen en hacks, stakingen, transportbelemmeringen, ziekte, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, ziekte van de aan BeeldigZwanger verbonden leverancier die het beeldje maakt, oorlog, natuurrampen en pan- en epidemieën.

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen van BeeldigZwanger opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan of mag voldoen. Wanneer voornoemde situatie 30 dagen of langer heeft geduurd, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een gezamenlijke oplossing. Als die oplossing niet binnen 7 kalenderdagen na verloop van voornoemde termijn is bereikt, dan hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden. BeeldigZwanger is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten.

Artikel 13 – Overige bepalingen

BeeldigZwanger zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren. De overeenkomst tussen partijen behelst echter een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

De klant is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de klant gestelde tegenvordering in mindering te brengen of anderszins te verrekenen.

BeeldigZwanger is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

BeeldigZwanger is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van het kunstwerk door de klant, zoals door verkeerde of onvoorzichtige plaatsing.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door BeeldigZwanger aan de klant.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en BeeldigZwanger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.